2021-01-07 - production
08:14 <XioNoX> shutdown cr2-eqsin - T267544 [production]