2021-07-01 - analytics
18:16 <razzi> sudo systemctl restart hive-server2.service [analytics]