2021-07-20 - analytics
14:52 <razzi> sudo systemctl stop 'gobblin-*.timer' [analytics]