2021-02-09 - analytics
08:08 <elukey> stop jupyterhub on stat100x [analytics]