2020-09-17 - analytics
10:12 <klausman> started backup of stat1004's /srv to stat1008 [analytics]