2020-12-11 - analytics
07:04 <elukey> roll restart presto cluster to pick up new jvm xmx settings [analytics]