2020-10-01 - analytics
06:04 <elukey> execyte "sudo chown -R analytics-privatedata:analytics-privatedata-users /srv/geoip/archive" on stat1007 - T264152 [analytics]