2020-11-17 - analytics
14:57 <elukey> stutdown stat1008 for ram expansion [analytics]