2021-09-22 - analytics
17:23 <razzi> razzi@an-test-coord1001:/etc/presto$ sudo systemctl restart presto-server [analytics]