2021-10-06 - analytics
10:20 <elukey> upgrade ROCm to 4.2 on stat1008 [analytics]