2021-02-09 - analytics
08:19 <elukey> umount /mnt/hdfs from all nodes using it [analytics]