2021-02-23 - analytics
14:51 <elukey> drop /srv/backup-1007 on stat1008 to free space [analytics]