2020-11-02 - analytics
12:40 <elukey> forced re-creation of base jupyterhub venvs on stat1007 [analytics]