2020-07-31 - analytics
09:00 <elukey> SET GLOBAL expire_logs_days=14; on matomo1002's mysql [analytics]