2022-12-05 - analytics
11:45 <steve_munene> restarting presto-server.service on an-presto1007 T323783 [analytics]