2021-08-19 - analytics
19:05 <razzi> razzi@deploy1002:/srv/deployment/analytics/aqs/deploy$ scap deploy "Deploy aqs 9c062f2" [analytics]