2021-02-22 - analytics
09:01 <elukey> reboot stat1005/stat1008 for kernel upgrades [analytics]