2021-05-25 - analytics
17:28 <razzi> sudo systemctl restart refine_eventlogging_legacy [analytics]