2021-10-06 - analytics
14:30 <elukey> upgrade stat1005 to ROCm 4.2.0 [analytics]